วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สืบค้นความหมายของคำว่าการออกแบบกราฟิก(Graphic Design)และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)

ความหมายการออกแบบกราฟฟิก


ความหมายที่ 1 การออกแบบที่เกี่ยวกับการออกแบบเครื่องหมาย การออกแบบที่เกี่ยวกับการพิมพ์ต่างๆทีใช้ในอุตสาหกรรม

ความหมายที่ 2  การวางแผนสร้างสรรค์เกี่ยวกับสื่อโฆษณา,แผ่นพับ,บัตรเชิญ,นิตยสาร เป็นต้น  โดยตอบสนองประโยชน์ใช้สอยและความพึงพอใจ ซึ้งความหมายเป็นหลายนัยเช่นกัน จากรายศัพท์ลาตินคำว่า Design ซึ่งมาจาก Designare หมายถึงกำหนดออกมา กะหรือขีดหมายไว้ เป้าหมายที่จะแสดงออกซึ่งหมายถึงสิ่งที่อยู่ในอำนาจความคิด (Conscious) อันอาจเป็นโครงการ รูปแบบหรือแผนผังที่ศิลปินกำหนดขึ้นด้วยการจัดท่าทางถ้อยคำ เส้น สี รูปแบบ โครงสร้างและวัสดุต่างๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ทางความงามหรือสุนทรียภาพ (Aesthetic Principle) ประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ขึ้นจากสิ่งที่ง่ายที่สุด ไปจนสิ่งที่ยุ่งยากสลับซับซ้อนเต็มที่

 ความหมายที่ 3 กระบวนการผลิตสื่อโดยภาพลายเส้นหรือภาพที่เกิดจากการวัด จากการขีดเขียนที่แสดงด้วยตารางหรือแผนภาพ การวาดเขียนการระบายสี การสร้างงานศิลปะบนพื้นระนาบ หรืออาจกล่าวอีกนักหนึ่งว่างานกราฟิกหมายถึงกระบวนการออกแบบต่างๆ ในสิ่งที่เป็นวัสดุ 2 มิติ คือมีความกว้างและความยาวเท่านั้น เช่น งานออกแบบบ้านของสถาปนิกในการเขียนแบบ ตัวภาพและรายละเอียดบนแปลนบ้านเรียกว่าเป็นงานกราฟิกการเขียนภาพเหมือนจริงของจิตรกร

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า งานออกแบบกราฟฟิกถือเป็นการสร้างขึ้นแสดงทางด้านความคิดและจินตนาการ
รับรู้ผ่านทางภาพหรือตัวอักษร โดยจุดมุ่งหมายไปทางการค้าเป็นส่วนใหญ่ โดยลักษณะนี้ที่ทำกันจะเป็นอาชีพ นักออกแบบกราฟฟิก(Graphic Designer) โดยคนเหล่านี้มักทำเป็นการค้ากันจะนิยมทำกันในอุตสาหกรรมในทวีปยุโรป

ความหมายการออกแบบบรรจุภัณฑ์


ความหมายที่ 1 งานเทคนิคที่ต้องอาศัยความชำนาญ ประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะออกแบบและผลิตหีบห่อ ให้มีความเหมาะสมกับสินค้าที่ผลิตขึ้นมา  ให้คุ้มครองสินค้า ตลอดจนประโยชน์ใช้สอย

ความหมายที่ 2 ผลรวมของศาสตร์,ศิลป์และเทคโนโลยีของการออกแบบ การผลิตบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เพื่อการขนส่งและการขายโดยเสียค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม


ความหมายที่ 3 สิ่งที่ทำหน้าที่รองรับหรือหุ้มบรรจุภัณฑ์ เพื่อทำป้องกันผลิตภัณฑ์จากความเสียหายต่างๆ ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการขนส่งและการเก็บรักษา ช่วยกระตุ้นการซื้อตลอดจนแจ้งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ก็คือเป็นกระบวนการสร้างสรรค์,เทคนิคและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการหีบห่อหรือบรรจุผลิตภัณฑ์สินค้าในยุคปัจจุบัน ซึ้งในสมัยนี้ได้มีการพัฒนาในการบรรจุภัณฑ์สินค้าให้มีการขนส่งที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อให้ไม่เสียเวลาและป้องกันค่าเสียหายของสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ความหมายการออกแบบบรรจุภัณฑ์มีมากกว่านั้นอีกมากมาย 

 อ้างอิงจาก http://www.mew6.com/composer/package/package_0.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น